ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

TRADERS´ media GmbH

Barbarastr. 31a

97074 Wuerzburg

Germany                   

Οι παρακάτω όροι και διατάξεις (όροι υπηρεσιών) περιέχουν:

§ 1 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

§ 2 Ειδικοί όροι για τη χρήση συμβουλών προστασίας των περιλαμβανόμενων πληροφοριών

Εν ισχύ από: 01. Μαΐου 2005

 

 

§ 1. Γενικοί όροι και διατάξεις

 

§ 1.1 Περιεχόμενα / ορισμοί

 

1. Η TRADERS' media GmbH – στο εξής αναφερόμενη ως «TRADERS» - παρέχει πληροφορίες σχετικές με οικονομικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, ανάλυση, και ειδικά σχετικά θέματα.

Σχετικά με το περιεχόμενο, στο εξής αναφερόμενο ως «υπηρεσίες», το οποίο παρέχει η Traders ως ειδικές υπηρεσίες ή άλλες ατομικές προσφορές όπως είναι η μεταφόρτωση λογισμικού κ.λπ., δε γίνεται κανένας ειδικός ορισμός ορολογίας, και αναφέρεται από την Traders ως περιεχόμενο υλικό που παρέχεται ως «υπηρεσία» κατόπιν παραγγελίας.

 

2. Ο χρήστης της υπηρεσίας αναφέρεται στο εξής ως «χρήστης».

 

3. Η χρήση της υπηρεσίας και οποιεσδήποτε προκύπτουσες αξιώσεις υπόκεινται αποκλειστικά σε αυτούς τους όρους και διατάξεις.

 

§ 1.2 Θέμα των όρων και των διατάξεων / Όροι αναφοράς

 

1. Οι όροι υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο §1 του παρόντος ισχύουν με κάθε χρήση της υπηρεσίας. Στο μέτρο που ο χρήστης κάνει χρήση ιδιαίτερων τμημάτων της υπηρεσίας, ισχύουν οι όροι που αντιστοιχούν σε εκείνα τα τμήματα.  

 

2. Εάν οι ειδικές διατάξεις στην παράγραφο § 2 (χρήση της ύλς) αυτών των όρων υπηρεσιών των γενικών διατάξεων της παραγράφου § 1 περιέχουν παρεκκλίνουσες διατάξεις, τότε αυτές ισχύουν κατά προτεραιότητα ως ειδικά εφαρμόσιμοι κανόνες σχετικά με την υπηρεσία. Υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει τίποτα που να διαφέρει σε προσφορά (περιεχόμενο), όλες οι νέες προσφορές, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες (π.χ. ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.) υπόκεινται στους παρόντες όρους υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της TRADERS προσφέρονται με τρόπο που κρίνεται κατάλληλος για κάθε περίπτωση, και προσφέρονται υπό τον όρο της διαθεσιμότητας.  

 

3. Συγκρουόμενοι όροι υπηρεσιών χρηστών δεν ισχύουν δίχως τη ρητή, σύμφωνη γνώμη της TRADERS.  

 

4. Οι όροι υπηρεσιών απευθύνονται στην έκδοση κατά την διάρκεια της χρήσης. Εάν κατά το χρόνο χρήσης της υπηρεσίας απαιτείται σύμβαση (δείτε την παράγραφο § 1.3 των παρόντων όρων υπηρεσιών) τότε, οι όροι υπηρεσιών της TRADERS θεωρούνται εν ισχύ με την ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης.  

 

5. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αλλαγών στους όρους υπηρεσιών, ο χρήστης θα ενημερωθεί για τις αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει παράσχει. Εάν ο χρήστης δεν προβεί σε ένσταση επί των αλλαγών εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ανακοίνωση των τροποποιημένων όρων υπηρεσιών, τότε αυτοί οι νέοι όροι θεωρούνται έγκυροι για τη σχέση μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας και του χρήστη.

 

§ 1. 3 Δημιουργία σύμβασης / Δικαίωμα ευεργετικής χρήσης

 

1. Οι συμβάσεις, π.χ. η εγγραφή στις υπηρεσίες, τίθενται σε ισχύ με γραπτή συμφωνία μεταξύ της TRADERS και του χρήστη ανά εγγραφή μέσω του διαδικτύου. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης μιας σύμβασης μέσω του διαδικτύου, η ολοκλήρωση τίθεται εν ισχύ με την κατάλληλη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής από το χρήστη και την επακόλουθη ενεργοποίηση από την TRADERS. Η ανακοίνωση της ενεργοποίησης υπό τη μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και η αποστολή απαραίτητων δεδομένων για τη χρήση της υπηρεσίας, όπως ο κωδικός πρόσβασης, γίνεται από την TRADERS. Οι πληροφορίες που ανακτώνται μέσω των υπηρεσιών της TRADERS δεν περιέχουν καμία δεσμευτική προσφορά συμβάσεων αλλά παρέχονται στον χρήστη προς απαίτηση σύμβασης προς υποβολή.

 

2. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής ψευδώς ή ημιτελώς, η TRADERS έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση χωρίς χρονικό όριο και μπορεί να αποκλείσει το χρήστη από τις υπηρεσίες της, προσωρινά ή μόνιμα.  

 

3. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας μετά από την ενεργοποίηση από την TRADERS και μόνο.

 

4. Η εγγραφή χρηστών είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο δικαίωμα συμμετοχής στην υπηρεσία.

 

5. Ο χρήστης υποχρεώνεται να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης και τις πληροφορίες του λογαριασμού του κρυφά από τρίτους. Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης και οι πληροφορίες του λογαριασμού του έχουν γίνει αντικείμενο κακής χρήσης, τότε ο χρήστης υποχρεώνεται να ενημερώσει την TRADERS ώστε να προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού.

 

§ 1.4 Υπηρεσίες / Διατήρηση του δικαιώματος τροποποίησης

 

1. Κάτω από αυτήν την υπηρεσία, η TRADERS παρέχει δωρεάν – απουσίας άλλης υπόδειξης - ανακτήσιμο περιεχόμενο για κατάλληλη, νόμιμη χρήση.

 

2. Εάν η TRADERS παρέχει υπηρεσίες με δικαίωμα αντιτίμου, τότε οι ανεξόφλητες οφειλές καθορίζονται από το σταθερό τιμοκατάλογο του ιστότοπου για την αντίστοιχη υπηρεσία.

 

3. Η TRADERS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υπηρεσιών με τρόπο που να είναι αποδεκτός από το χρήστη.

 

§ 1.5   Διαθεσιμότητα

Καμία εγγύηση της διαθεσιμότητας για τη δωρεάν υπηρεσία δεν παρέχεται ούτε υπονοείται.

 

§ 1.6 Υποχρεώσεις χρηστών

 

1. Ο χρήστης υποχρεώνεται να διατηρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία πρόσβασης, όπως είναι οι κωδικοί πρόσβασης και τα στοιχεία εγγραφής που παρέχονται από την TRADERS.

 

2. Εάν ο χρήστης τροποποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της σύμβασης, όπως όνομα, διεύθυνση, τραπεζικές πληροφορίες, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες σχετικές πληροφορίες, ο χρήστης θα ενημερώσει άμεσα την TRADERS.

 

3. Ο χρήστης θα διατηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που η TRADERS έχει παράσχει, όπως ειδικές πληροφορίες εγγραφής και κωδικού πρόσβασης, και θα μοιράζεται ανάλογες πληροφορίες μόνο με πρόσωπα που έχουν ενεργή εξουσιοδότηση για να κλείνουν συμβάσεις με την TRADERS.

 

4. Ο χρήστης θα διαβιβάζει στη TRADERS αναγνωρίσιμα λάθη ή προβλήματα, όπως διακοπές λειτουργίας ή αρχεία αναφερόμενα από λάθος ως ανακτήσιμα, και θα λαμβάνει όλα τα αποδεκτά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η διόρθωση τους.

 

5. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία αποκλειστικά για ίδιον όφελος, ακολουθώντας πιστά τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ο χρήστης δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συμπεριφορά που να είναι επιβλαβής στο ανακτήσιμο υλικό της υπηρεσίας, τα στοιχεία ή τις εφαρμογές λογισμικού.  

 

6. Εάν ο χρήστης παραβιάσει τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο § 1.6 με αριθμό 1 και 2 των παρόντων όρων υπηρεσιών, η TRADERS απαλλάσσεται των ευθυνών για οποιεσδήποτε ζημίες προκληθούν ως αποτέλεσμα τέτοιας παραβίασης, εφόσον της απαιτηθεί η αποκατάστασή τους από τρίτους, και ο χρήστης θα αποζημιώσει την TRADERS για όσες ζημίες προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παραβίασης.

 

§ 1.7 Ευθύνη

 

1. Εάν ο χρήστης είναι επιχείρηση, η TRADERS ευθύνεται για τις ζημίες μόνο όταν η ίδια γίνεται φόρτωμα για τους νομικούς αντιπροσώπους της, τους ανώτερους υπαλλήλους ή τους δοτούς πράκτορές της από σκόπιμη ή ασυγχώρητη αμέλεια, εκτός κι αν υπάρχει παραβίαση συγκεκριμένου συμβατικού μέτρου. Στο μέτρο που η TRADERS είναι υπεύθυνη για το προηγούμενο, καμία ευθύνη δεν προκύπτει για κάλυψη των ζημιών, ειδικά για την απώλεια κερδών.

 

2. Εάν ο χρήστης είναι καταναλωτής, η TRADERS είναι υπεύθυνη μόνο για σκόπιμη και ασυγχώρητη αμέλεια. Εντούτοις, η TRADERS είναι υπεύθυνη έναντι των καταναλωτών όταν φέρει υπαιτιότητα για κάθε αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπαλλήλων της, των δοτών πρακτόρων και των νομικών αντιπροσώπων της, καθ'όσον η παραβίαση συγκεκριμένων συμβατικών μέτρων και της καθυστέρησης του χρεώστη λαμβάνει χώρα όπου η TRADERS αδυνατεί να εκπληρώσει μια συμβατική υποχρέωση. Εξαιρώντας τη σκόπιμη ή ασυγχώρητη αμέλεια εκ μέρους της TRADERS, των νομικών αντιπροσώπων της, των ανωτέρων υπαλλήλων και των δοτών πρακτόρων της, η ευθύνη περιορίζεται κατά κανόνα σε προβλέψιμες τυπικές ζημίες στην ολοκλήρωση της σύμβασης.

 

3. Ο αποκλεισμός της ευθύνης στα άρθρα με αριθμό 1 και 2 της διάταξης § 1.7 δεν ισχύει σε περιπτώσεις εκφρασμένης υπόθεσης εγγυήσεων εκ μέρους της TRADERS και για ζημίες που συνδέονται με τη ζωή, τα άκρα ή την υγεία, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις υποχρεωτικών νομικών κανονισμών. Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένει απρόσβλητη.

 

§ 1.8 Άρνηση πρόσβασης χρηστών

 

Η TRADERS εξουσιοδοτείται να αρνηθεί την πρόσβαση σε χρήστες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όταν ο χρήστης πληκτρολογεί λανθασμένο κωδικό για περισσότερο από δύο φορές ή όταν ο χρήστης μεταφέρει στοιχεία όπως οι κωδικοί πρόσβασης σε ένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς έγκριση.  

 

§ 1.9

 

Ο χρήστης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από την TRADERS μόνο με αδιαμφισβήτητη ή νόμιμα έγκυρη ανταπαίτηση.

 

§ 1.10 Διάφορα

 

1. Τροποποιήσεις, προσθήκες και περιορισμοί της σύμβασης του χρήστη και αυτών των όρων υπηρεσιών πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή ώστε να έχουν ισχύ. Αυτό ισχύει και για τους παραιτούμενους από τις απαιτήσεις της γραπτής μορφής.

 

2. Εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμένος έμπορος ή δεν έχει καμία γενική αρμοδιότητα στη Γερμανία, τότε όλες οι διαφωνίες μεταξύ του χρήστη κα της TRADERS είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Νυρεμβέργης.

 

3. Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο γερμανικό νόμο, ειδικά στους αστικούς και εμπορικούς κώδικες.

 

4. Εάν μια διάταξη αυτών των όρων υπηρεσιών, στο σύνολο της ή εν μέρει, κριθεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Σε αυτήν την περίπτωση, μια διάταξη αντιμετωπίζεται κατά τον τρόπο που συμφωνείται ως προς το τι πλησιάζει περισσότερο τον οικονομικό σκοπό της άκυρης διάταξης, σε μια νομικά επιτρεπτή μορφή.  

 

§ 2 Γενικές διατάξεις για τη χρήση της «ύλης»  

 

§ 2.1 Πεδίο και όροι

 

1. Με αυτήν την υπηρεσία, η TRADERS προσφέρει ύλη που αφορά οικονομικά θέματα, η οποία έχει παρασχεθεί προηγουμένως από τρίτους. Επιπλέον, αυτοί οι όροι υπηρεσιών απευθύνονται στη χρήση αυτής της ύλης.

 

2. Υπό την έννοια αυτών των όρων υπηρεσιών, ως περιεχόμενη ύλη νοείται, πρώτιστα, ύλη που έχει δεχθεί επιμέλεια, όπως ανακοινώσεις, αναλύσεις και εκθέσεις. Επίσης, υπό την έννοια αυτών των όρων υπηρεσιών, ως περιεχόμενη ύλη νοούνται και στοιχεία που παρέχονται από τρίτους (σύμφωνα με την 2.3 $ των όρων υπηρεσιών) καθώς και λογισμικό που παρέχεται από τη TRADERS για μεταφορτώσεις (σύμφωνα με την § 2.8)  

 

§ 2.2 Δικαιώματα χρήσης της ύλης

 

1. Προοριζόμενη χρήση της περιεχομένης ύλης με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία ορίζεται εδώ ως: η προσωρινή μεταφόρτωση μεμονωμένης περιεχόμενης ύλης στη μηχανή αναζήτησης του χρήστη για ανάκτηση - επιτρέπεται μόνο εάν έχει εγκριθεί από την TRADERS για αποκλειστική επαγγελματική χρήση, ή εάν η TRADERS έχει χορηγήσει γραπτή άδεια.

 

2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το περιεχόμενο που παραλαμβάνεται μέσω αυτής της υπηρεσίας σύμφωνα με τη διάταξη § 2.1 αριθμός 2 των όρων υπηρεσιών, για ιδία χρήση, και όχι για εμπορικούς, ιδιαίτερα, λόγους, και δε μπορεί να μεταβιβάζει το περιεχόμενο σε τρίτους.

 

3. Τα δικαιώματα χρήσης της ύλης από τρίτους - εδώ: ύλη που έχει δεχθεί επιμέλεια, καθώς και ανακτήσιμα στοιχεία μέσω αυτής της υπηρεσίας - διατηρούνται από τους αρχικούς κατόχους δικαιωμάτων και από την TRADERS, καθόσον δεν προκύπτει καμία περίπτωση δικαιολογήσιμης προσωπικής χρήσης σύμφωνα με την § 2.2 αριθμός 1 των όρων υπηρεσιών.

 

§ 2.3 Περιεχόμενα δεδομένα

 

1. Τα δεδομένα που παρέχονται προς ανάκτηση μέσω αυτής της υπηρεσίας δεν παράγονται από την TRADERS, άλλα από τρίτους.

 

2. Η TRADERS δεν ελέγχει τα δεδομένα από τρίτους για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους και επομένως δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την καταλληλότητα των δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς.

 

§ 2.4 Τίμημα

 

Η χρήση της περιεχόμενης ύλης υπό τους όρους της § 2.2. είναι για το χρήστη, δωρεάν.

 

§ 2.5 Ευθύνη

 

1. Οι ειδήσεις, η ανάλυση και τα διάφορα άρθρα που επιλέγονται απεικονίζουν μόνο την άποψη των αντίστοιχων συντακτών/επιμελητών. Η περιεχόμενη ύλη, στο σύνολό της, δεν αντιπροσωπεύει καμία πρόσκληση για αγορά εχεγγύων και δεν υποκαθιστά τους παρόχους συμβουλών επένδυσης.

 

2. Η ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου και των στοιχείων - όπως παρέχονται από τρίτους - περιορίζεται στη σκόπιμη και ασυγχώρητη αμέλεια. Επιπλέον, η TRADERS είναι υπεύθυνη χωρίς προηγούμενους περιορισμούς για τις ζημίες που η ίδια αντιπροσωπεύει ως προς τους τραυματισμούς έναντι της ζωής, του σώματος και της υγείας ή της παραβίασης κάθε εμφανιζόμενης υποχρέωσης, βάσει του νόμου (βασικό καθήκον).

 

3. Η περιεχόμενη ύλη που παρέχεται από τους συνεργάτες μας δεν θα ελεγχθεί από την TRADERS για την πληρότητά της, την ακρίβεια του περιεχομένου της ή την καταλληλότητα της για συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός από τα όρια που περιγράφονται στην § 2.5 αριθμός 2 των όρων υπηρεσιών.

 

§ 2.6 Ύλη που παρέχεται από το χρήστη / συμμετοχή στην υπηρεσία

 

1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ύλη που παρέχεται από τον ίδιο όπως άρθρα, απόψεις κ.λπ. και δεδομένα. Όσον αφορά την περιεχόμενη ύλη, η TRADERS δεν έχει καμία υποχρέωση για τη διόρθωση ή/και την παροχή συμβουλών σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συμμόρφωση με τους νομικούς κανόνες. Επομένως, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που οι ίδιοι εισάγουν σε φόρουμ, στέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο στα πλαίσια της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, δημοσιεύουν ή διαβιβάζουν. Επίσης, ο χρήστης γνωρίζει ότι με τη χρήση της υπηρεσίας μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με την ύλη άλλων χρηστών που μπορεί να είναι προσβλητική. Η TRADERS δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιο περιεχόμενο, καθώς ανάλογα άρθρα δεν ελέγχονται από την TRADERS.

 

2. Στα πλαίσια της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, ο χρήστης υποχρεώνεται να σεβαστεί τις νομικές συμφωνίες, ειδικά τις σχετικές με την προστασία της νεολαίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα ονομασίας, καθώς επίσης και τα προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης υποχρεώνεται να μην κάνει κακή χρήση αυτής της υπηρεσίας, και ιδιαίτερα να μην διαβιβάσει ή προσφέρει ιούς υπολογιστών και συναφή, μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μη εγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε να ζητήσει από άλλους να προβούν σε ανάλογες ενέργειες εξ’ ονόματός του. Επιπλέον, ο χρήστης υποχρεώνεται να μην αποφύγει τα μέτρα ασφάλειας της υπηρεσίας, και να μην χρησιμοποιήσει εφαρμογές που μπορεί να προκαλέσουν ζημία στις εγκαταστάσεις αυτής της υπηρεσίας, ή να έχουν επιπτώσεις στη φυσική-λογική δομή των κεντρικών υπολογιστών ή των δικτύων της TRADERS.  

 

3. Ο χρήστης είναι αναλογικά υπεύθυνος έναντι της TRADERS για ζημίες που προκύπτουν από ύλη ή δεδομένα του χρήστη που παραβιάζουν τους νομικούς κανόνες ή συνδέονται με παράνομη χρήση της υπηρεσίας. Εάν ο χρήστης μοιράζεται δεδομένα που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, π.χ. σε φόρουμ συζήτησης, η TRADERS έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το χρήστη από τη χρήση των επηρεασθέντων μέσων.

 

§ 2.7 Πολιτική συνδέσεων

 

1. Αυτή η υπηρεσία παρέχει ύλη από τρίτους, αναφερόμενη σε αυτούς μέσω «συνδέσεων». Όταν χρησιμοποιούνται συνδέσεις ισχύουν τα εξής: η συνδεμένη ύλη αντιμετωπίζεται ως λίστα εξωτερικής ύλης, για την ακρίβεια και τη νομική συμμόρφωση της οποίας, η TRADERS δε φέρει καμία ευθύνη, δεδομένου ότι αυτή η εξωτερική ύλη δεν παράγεται από την TRADERS και επομένως αντιμετωπίζεται ως εξωτερική ύλη.

 

2. Όταν γίνεται αναφορά σε περιεχόμενη ύλη της TRADERS, ισχύουν τα εξής: οι συνδέσεις επιτρέπονται μόνο όταν, μετά από την επιλογή της σύνδεσης, η ιστοσελίδα από την οποία ο χρήστης κάνει την επιλογή, εγκαταλείπεται εντελώς. Η ευθύγραμμη σύνδεση καθώς επίσης και η χρήση πλαισίου (framing) ή η εφαρμογή ειδικής τεχνολογίας με την οποία το περιεχόμενο αυτής της υπηρεσίας περιλαμβάνει ύλη τρίτων σε οποιαδήποτε μορφή, ή τεχνολογίας που δίνει την εντύπωση ότι είναι ύλη τρίτων (αυτός που συνδέεται από το περιεχόμενο της TRADERS) δεν επιτρέπονται.

Όταν αναφέρεται το περιεχόμενο αυτής της υπηρεσίας, η σύνδεση πρέπει να ονομαστεί "traders-mag" και θα τοποθετηθεί στην αρχική σελίδα αυτής της υπηρεσίας (όχι κάτω από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αρχική σελίδα). Η σύνδεση με αυτήν την υπηρεσία επιτρέπεται μόνο όταν στέλνεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., το οποίο περιέχει το ακριβές όνομα της σελίδας που πρόκειται να συνδεθεί και όταν δεν παραλαμβάνεται κανένα αντιτιθέμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24 ωρών.

 

§ 2.8 Χρήση λογισμικών/ Δικαιώματα χρησιμοποίησης των εφαρμογών

 

1. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους υπηρεσιών, τα λογισμικά είναι προγράμματα που παρέχονται από την TRADERS για μεταφόρτωση, και που παρέχονται στο χρήστη δωρεάν για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η TRADERS δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει συμβουλές και εκπαίδευση για τη χρήση των λογισμικών.

 

2. Ο χρήστης έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και να κάνει τις απαραίτητες αναπαραγωγές.

 

3. Η αναπαραγωγή και η διανομή έξω από τις διατάξεις ης § 2.8 αριθμός 2 των όρων υπηρεσιών, ως προς τη χρήση από τρίτους, εν εξουσιοδοτούνται, είτε αντισταθμίζονται είτε όχι, ανεξάρτητα από τη μόνιμη ή προσωρινή χρήση. Επιπλέον, το λογισμικό που διατίθεται για μεταφόρτωση δεν θα αντιμετωπιστεί ως λογισμικό δημάσιας χρήσης.

 

4. Πληροφορίες προστατευμένων δικαιωμάτων που συνοδεύουν κάθε πρόγραμμα ή άλλες πληροφορίες που χρησιμεύουν ως στοιχεία προσδιορισμού προγράμματος δεν μπορούν να αφαιρεθούν υπό οποιουσδήποτε όρους.

 

5. Όλα τα δικαιώματα προγράμματος υπόκεινται στην §§ 69α και σε ακόλουθες παραγράφους του καταστατικού πνευματικών δικαιωμάτων.

Συμβουλευτική ασφάλειας πληροφοριών

 

Λαμβάνουμε το θέμα της ασφάλειας πληροφοριών πολύ σοβαρά και τα στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας τα μεταχειριζόμαστε ως εξής:

 

1. Η TRADERS χρειάζεται τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας με κάθε μια από τις λειτουργίες που παρέχονται από την TRADERS. Η TRADERS δεν μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τρίτους σε καμία περίπτωση. Στο βαθμό που ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό με τον οποίο ο χρήστης έχει συμφωνήσει ή με τρόπο που ο νόμος επιτρέπει την επεξεργασία στοιχείων, όπως είναι ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Προστασίας των Δεδομένων (Federal Data Protection Act) ή ο Νόμος περί Προστασίας των Δεδομένων Τηλεξυπηρέτησης (TeleService Data Protection law).

 

2. Η TRADERS συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις: Φυσικά, ο χρήστης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και το πώς χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή ή κατά την εγγραφή με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Όλα τα δεδομένα διαγράφονται μόλις πάψουν να εξυπηρετούν τον προοριζόμενο σκοπό τους.